Sử dụng chữ ký số trong sổ giao dịch đất đai

Vừa qua Bộ tài nguyên & Môi trường đang soạn thảo dự thảo Nghị định bề việc giao dịch điện tử khu thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Cụ thể như sau, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất, có liên quan đến giao dịch điện tử về đất đai sẽ sử dụng chữ ký điện tử, gồm chữ ký số (một dạng chữ ký điện tử dựa trên công nghệ mã khóa công khai) và các loại chữ ký điện tử khác theo quy định của pháp luật.

Sử dụng chữ ký số trong sổ giao dịch đất đai khi đó Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng chữ, từ, số, âm thanh, ký hiệu hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người ký.

Sử dụng chữ ký số trong giao dịch đất đai
Sử dụng chữ ký số trong giao dịch đất đai

Khi sử dụng chữ ký điện tử, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền thỏa thuận, lựa chọn sử dụng loại chữ ký điện tử theo theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật về chữ ký điện tử, dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Dự thảo cũng quy định các trường hợp giao dịch đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử như: Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; trao đổi văn bản trong cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; trao đổi văn bản giữa cơ quan quản lý nhà nước về đất đai với các cơ quan có liên quan; chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu trong giao dịch điện tử về đất đai.

Ngoài các giao dịch điện tử về đất đai nêu trên, căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (được Chính phủ giao phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định), có thể quyết định các giao dịch điện tử khác để phù hợp với tình hình thực tế

google-site-verification=6oE5TzERJEmKOSpOII_vkmLwVs9R0_QzEY26JcOtGj0
092 860 5555